Khắc phục lỗi “PI must not start with xml”

Hôm nay khi thử đọc một file XML bằng XmlPullParser thì gặp một lỗi khá lạ:

02-08 20:00:47.762: W/System.err(6966): org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: PI must not start with xml (position:unknown @1:5 in [email protected])

Thử mở file xml bằng Notepad++ thì không thấy gì bất thường, nhưng mở bằng Hex Editor thì phát hiện:

Cách khắc phục đơn giản là tìm cách xóa em BOM đó đi là xong 😀


  • Anna

    Clear ?