New Google Weather API


This is a new Google Weather API I found in their official Chrome extension. This is a perfect replacement for that old iGoogle Weather API

The request is simple, just send a GET request to this URL:

http://ntpserv.appspot.com/weather?lat={LATITUDE}&long={LONGITUDE}

For example:

http://ntpserv.appspot.com/weather?lat=45.5&long=37.4

It will return in JSON format ( better than XML format in old iGoogle Weather API )

The condition list:

WEATHER_CONDITIONS = {
    0: "unknown.png",
    1: "heavy_snow.png",
    2: "snow.png",
    3: "light_snow.png",
    4: "freezing.png",
    5: "light_rain.png",
    6: "light_rain.png",
    7: "light_snow.png",
    8: "light_snow.png",
    9: "tstorms.png",
    10: "sunny.png",
    11: "cloudy.png",
    12: "light_rain.png",
    13: "cloudy.png",
    14: "cloudy.png",
    15: "light_rain.png",
    16: "light_snow.png",
    17: "tstorms.png",
    18: "light_rain.png",
    19: "cloudy.png",
    20: "light_rain.png",
    21: "light_rain.png",
    22: "light_rain.png",
    23: "light_rain.png",
    24: "light_rain.png",
    25: "light_snow.png",
    26: "light_snow.png",
    27: "light_snow.png",
    28: "light_rain.png",
    29: "cloudy.png",
    30: "cloudy.png",
    31: "light_rain.png",
    32: "light_rain.png",
    33: "light_rain.png",
    34: "light_rain.png",
    35: "light_snow.png",
    36: "light_snow.png",
    37: "light_snow.png",
    38: "light_rain.png",
    39: "light_rain.png",
    40: "light_rain.png",
    41: "light_rain.png",
    42: "light_rain.png",
    43: "sunny.png",
    44: "light_snow.png",
    45: "sunny.png",
    46: "light_rain.png",
    47: "cloudy.png",
    48: "light_rain.png",
    49: "light_snow.png",
    50: "cloudy.png",
    51: "light_rain.png",
    52: "light_snow.png",
    53: "cloudy.png",
    54: "light_rain.png",
    55: "cloudy.png",
    56: "light_rain.png",
    57: "light_rain.png",
    58: "light_rain.png",
    59: "light_rain.png",
    60: "cloudy.png",
    61: "light_snow.png",
    62: "light_snow.png",
    63: "light_rain.png",
    64: "light_rain.png",
    65: "light_rain.png",
    66: "light_snow.png",
    67: "light_snow.png",
    68: "light_snow.png",
    69: "light_rain.png",
    70: "cloudy.png",
    71: "light_rain.png",
    72: "light_rain.png",
    73: "light_rain.png",
    74: "light_rain.png",
    75: "light_snow.png",
    76: "light_snow.png",
    77: "light_snow.png",
    78: "light_snow.png",
    79: "light_rain.png",
    80: "light_rain.png",
    81: "light_rain.png",
    82: "light_snow.png",
    83: "light_snow.png",
    84: "light_snow.png",
    85: "fog.png",
    86: "fog.png",
    87: "heavy_rain.png",
    88: "heavy_snow.png",
    89: "heavy_snow.png",
    90: "freezing.png",
    91: "cloudy.png",
    92: "partly_cloudy.png",
    93: "cloudy.png",
    94: "rain.png",
    95: "light_rain.png",
    96: "light_rain.png",
    97: "rain.png",
    98: "light_rain.png",
    99: "rain.png",
    100: "rain.png",
    101: "light_rain.png",
    102: "light_rain.png",
    103: "light_rain.png",
    104: "rain.png",
    105: "light_rain.png",
    106: "light_rain.png",
    107: "rain.png",
    108: "rain.png",
    109: "rain.png",
    110: "rain.png",
    111: "rain.png",
    112: "rain.png",
    113: "light_rain.png",
    114: "rain.png",
    115: "rain.png",
    116: "light_rain.png",
    117: "snow.png",
    118: "light_snow.png",
    119: "light_snow.png",
    120: "snow.png",
    121: "snow.png",
    122: "snow.png",
    123: "light_snow.png",
    124: "light_snow.png",
    125: "light_snow.png",
    126: "snow.png",
    127: "light_snow.png",
    128: "snow.png",
    129: "snow.png",
    130: "light_snow.png",
    131: "snow.png",
    132: "snow.png",
    133: "snow.png",
    134: "snow.png",
    135: "snow.png",
    136: "snow.png",
    137: "heavy_rain.png",
    138: "sunny.png",
    139: "tstorms.png",
    140: "freezing.png",
    141: "hot.png",
    142: "light_rain.png",
    143: "cloudy.png",
    144: "heavy_rain.png",
    145: "light_snow.png",
    146: "rain.png",
    147: "tstorms.png",
    148: "light_snow.png",
    149: "snow.png",
    150: "heavy_snow.png",
    151: "rain.png",
    152: "fog.png",
    153: "light_rain.png",
    154: "rain.png",
    155: "heavy_rain.png",
    156: "light_snow.png",
    157: "snow.png",
    158: "heavy_snow.png",
    159: "fog.png",
    160: "fog.png",
    161: "fog.png",
    162: "light_rain.png",
    163: "tstorms.png",
    165: "fog.png",
    173: "fog.png",
    174: "cloudy.png",
    176: "rain.png",
    177: "fog.png",
    178: "light_rain.png",
    179: "light_snow.png",
    180: "freezing.png",
    181: "light_snow.png",
    182: "tstorms.png",
    183: "heavy_rain.png",
    184: "light_snow.png",
    185: "fog.png",
    186: "snow.png",
    187: "fog.png",
    188: "light_rain.png",
    189: "fog.png",
    190: "fog.png",
    191: "light_rain.png",
    192: "fog.png",
    193: "rain.png",
    194: "heavy_rain.png",
    195: "fog.png",
    196: "light_snow.png",
    197: "light_snow.png",
    198: "fog.png",
    199: "snow.png",
    200: "rain.png",
    201: "fog.png",
    202: "fog.png",
    203: "fog.png",
    204: "rain.png",
    205: "heavy_rain.png",
    206: "snow.png",
    207: "heavy_rain.png",
    208: "fog.png",
    209: "light_snow.png",
    210: "light_rain.png",
    211: "tstorms.png",
    212: "tstorms.png",
    213: "light_snow.png",
    214: "tstorms.png",
    215: "tstorms.png",
    216: "heavy_snow.png",
    217: "fog.png",
    218: "fog.png",
    219: "light_snow.png",
    220: "light_snow.png",
    221: "fog.png",
    222: "light_snow.png",
    223: "fog.png",
    224: "light_rain.png",
    225: "fog.png",
    226: "fog.png",
    227: "heavy_rain.png",
    228: "fog.png",
    229: "light_snow.png",
    230: "light_snow.png",
    231: "fog.png",
    232: "snow.png",
    233: "fog.png",
    234: "light_rain.png",
    236: "fog.png",
    237: "fog.png",
    238: "light_rain.png",
    239: "light_snow.png",
    240: "light_rain.png",
    241: "light_rain.png",
    242: "light_snow.png",
    243: "fog.png",
    245: "light_snow.png",
    246: "light_rain.png",
    247: "tstorms.png",
    248: "tstorms.png",
    249: "heavy_rain.png",
    250: "tstorms.png",
    251: "tstorms.png",
    252: "tstorms.png",
    253: "fog.png",
    254: "fog.png",
    255: "fog.png",
    256: "snow.png",
    257: "fog.png",
    258: "light_rain.png",
    259: "fog.png",
    260: "freezing.png",
    261: "fog.png",
    262: "partly_cloudy.png",
    263: "fog.png",
    264: "freezing.png",
    265: "freezing.png",
    267: "cloudy.png",
    268: "fog.png",
    269: "light_rain.png",
    270: "light_snow.png",
    271: "heavy_rain.png",
    272: "light_rain.png",
    273: "snow.png",
    274: "heavy_rain.png",
    275: "fog.png",
    277: "snow.png",
    278: "light_rain.png",
    279: "heavy_rain.png",
    281: "tstorms.png",
    282: "heavy_rain.png",
    283: "tstorms.png",
    284: "tstorms.png",
    285: "tstorms.png",
    286: "fog.png",
    287: "fog.png",
    288: "rain.png",
    289: "light_snow.png",
    290: "light_snow.png",
    291: "windy.png",
    292: "tstorms.png",
    293: "light_rain.png",
    294: "light_snow.png",
    295: "tstorms.png"
  }


These are weather condition icons: Download

Have fun 😀

Hello world!

Hi,

Blog này tạo đã lâu nhưng giờ mới có thời gian để edit. Sắp tới mình sẽ dùng blog này để lưu trữ và chia sẻ những gì mình học được ( để sau này có ji quên còn lôi ra đọc lại 😀 )

Hy vọng nó cũng sẽ hữu ích với các bạn

Thnx

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Advertisment ad adsense adlogger